channel-avater

Lịch Ngày Tốt

Video mới upload

Niệm A Di Đà Phật Để Tiêu Trừ Tai Ách Thoát Khỏi Cái Chết - Lịch Ngày Tốt

1 lượt xem
-
2 tháng trước
Nội Dung:
Niệm A DI ĐÀ PHẬT Để TIÊU TRỪ TAI ÁCH Thoát Khỏi Cái Chết

Những nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta đang phải trải qua là do nhân quả mà nên. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm Phật A Di Đà. Trong kinh từng nói chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.

Chúng ta phải thành tâm niệm A Di Đà Phật vì "Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ" tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình.

Miệng thường niệm câu Phật hiệu, sẽ có hai tác dụng:

1) Tác dụng thứ nhất là khiến cho chánh niệm của chính mình được dấy lên, tức là nhắc nhở chính mình chớ nên quên bẵng tâm, nguyện, giải, hạnh, và vô lượng công đức của A Di Đà Phật.

2) Ý nghĩa thứ hai là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm cho người khác nghe, một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo.

Vì thế, niệm Phật ra tiếng là tự lợi, lợi tha. Lúc chẳng có ai, cũng nên niệm Phật ra tiếng. Có các loại chúng sanh mắt ta không trông thấy, còn có quỷ thần ở bên cạnh họ cũng nghe thấy. Chúng ta niệm Phật hiệu, họ cũng được lợi ích.

Điều quan trọng nhất trong niệm Phật là trong tâm có Phật, chẳng phải là có Phật ngoài cửa miệng. Ngoài cửa miệng có Phật, trong tâm chẳng có Phật sẽ như không. Chữ “niệm” là “kim tâm”, cái tâm hiện tại, trong tâm thật sự có! Đó gọi là niệm Phật, hết sức quan trọng.

Playlist

Kênh chưa có playlist nào!