channel-avater

Dưới Bóng Bồ Đề

Video mới upload

Hạnh Nguyện

2 lượt xem
-
1 ngày trước
Từ hàng ngàn năm trước, Đức Bổn Sư Thích Ca đã dạy rằng, những người xuất gia theo chân Người cần phải thông suốt Ngũ Minh khi muốn hoàng truyền Phật pháp. Trong Ngũ Minh thì Y Phương Minh là một trong 5 kiến thức hoàng pháp vi diệu rất cần cho những người xuất gia để phụng sự Đạo Pháp. Ở vùng cát trắng khô cằn, quanh năm nghèo khó thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, có một vị sư thầy đang trải tâm, tận lực vận dụng Y Phương Minh để cứu giúp cho bá tánh nơi đây.

Playlist

Kênh chưa có playlist nào!