Canh Chua Bông Điên Điển Cá Linh, Cá Bống Kho Tiêu - Món Ăn Đầu Mùa Nước Nổi --- flooding season

6 lượt xem
Canh Chua Bông Điên Điển Cá Linh, Cá Bống Kho Tiêu - Món Ăn Đầu Mùa Nước Nổi --- flooding season
Thể loại : ẨM THỰC, GIẢI TRÍ