Triết lý của Mạnh Tử về đạo làm người để cuộc đời bình an tốt đẹp | Trí Tuệ Cổ Kim

10 lượt xem
Nếu nói Khổng Tử đã đặt nền móng cho đạo Khổng, thì học trò giỏi nhất của ông là Mạnh Tử đã phát triển và hoàn thiện nó. Chính Mạnh Tử đã diễn giải và phát triển nhiều quan điểm, tư tưởng của thầy mình về cuộc sống. Mạnh Tử cũng tự chiêm nghiệm nhiều về đối nhân xử thế và đã để lại nhiều triết lý quý báu, được người đời truyền tụng và tôn vinh là “Á Thánh”.